Języki

You are here

Algorytm ewolucyjny sterowany preferencjami człowieka

Okno programu składa się z dwóch części: prawa, większa część przedstawiająca bieżącą populację, oraz część lewa, służąca do kontroli działania AE. Zadanie optymalizacyjne postawione programowi jest następujące: wyewoluować "kukiełki" jak najbardziej podobne do wzorca, umieszczonego w lewej górnej części ekranu. Zabawę można rozpocząć od edycji kukiełki wzorcowej. Kukiełka opisana jest zestawem współrzędnych (np. współrzędne łokcia, środka główki itp.), kątów (kąty odchylenia promieni wodzących kończyn kukiełki od osi jej tułowia), oraz promieni (promienie poziomy i pionowy elipsy tworzącej korpus kukiełki). Dane te stanowią zatem genotyp kukiełki. Kukiełka wzorcowa charakteryzuje się czerwonymi kwadracikami rozmieszczonymi na jej ciele. Zbliżenie myszy do jednego z tych kwadracików powoduje pojawienie się wokół niego otoczki. Kliknięcie na takiej otoczce uaktywnia zestaw ikonek edycyjnych z prawej strony kukiełki. Ikonkami tymi można regulować parametry związane z klikniętym kwadracikiem (przesuwanie – dla współrzędnych, regulacja kątów i promieni).

Wybierz język programu:

Początkowa populacja kukiełek jest losowa i w gruncie rzeczy nie bardzo kukiełki przypomina. W miarę postępów działania AE można jednak zaobserwować upodabnianie się kukiełek z populacji do wzorca. Funkcja oceny opiera się na "odległości" ocenianej kukiełki od wzorca. Odległość ta jest sumą odległości odpowiadających sobie współrzędnych (np. odległość pomiędzy lewym łokciem wzorca i kukiełki ocenianej), do której dodaje się różnice odpowiadających sobie kątów i promieni. Odległość wynosi zatem 0 dla kukiełek identycznych i zwiększa się ze wzrostem liczby różnic między nimi. Podsumowując, preferowane są kukiełki jak najmniej odległe od wzorca.

Ewolucji dokonuje się przez wciśnięcie przycisku "Ewoluuj". Jednokrotne wciśnięcie powoduje przeprowadzenie tylu pokoleń ewolucji, ile ich jest ustawione na suwaku "Pokoleń na krok".

Genotyp wybranej kukiełki z populacji można podejrzeć ustawiając nad nią kursor myszy. Można również podejrzeć, jak zmieniała się średnia odległość kukiełek w populacji podczas ewolucji – służy do tego przycisk "Wykres dopasowania" (na wykresie niebieskie kropki oznaczają wartości średnie, a otaczające je czerwone paski to odchylenie standardowe).

Dostępne są kontrolki umożliwiające ustawienie liczby osobników w populacji, liczby generowanych jednorazowo potomków, oraz prawdopodobieństwa mutacji zmiennej i naporu selekcyjnego.